ประวัติบริษัท

 บริษัทกรีนสปอตจํากัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2496 

โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนถนนหลานหลวงทําการผลิตนํ้าส้มประเภทไม่อัดก๊าซ

และจัดจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายทางการค้า“กรีนสปอต”

ต่อมาภายในปี พ.ศ. 2501 บริษัทฯ ได้ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง “ไวตามิ้ลค์” บรรจุขวด 
ออกจําหน่ายเป็นรายแรกของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่ต้องการเครื่องดื่มคุณภาพดีราคาประหยัดและสะดวกต่อการบริโภค

ในปี พ.ศ.2516  บริษัทฯได้ย้ายโรงงานมาตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่
บริเวณหัวหมากเนื่องจากมีการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2534 บริษัทฯ ได้จัดสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ย่านรังสิต 
บนเนื้อที่ 180 ไร่ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง 
รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในปี พ.ศ.2541 บริษัทฯ ได้เพิ่มฐานกำลังการผลิตอีกครั้งโดยสร้าง 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง บรรจุขวดแบบ TO GO ขึ้น 
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และในปี 2559 บริษัทฯได้เพิ่มฐานการผลิตแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยเป็นโรงงานแห่งที่ 3 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทกรีนสปอตมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้ชํานาญการทางด้านการตลาดการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองในประเทศไทยและถือได้ว่า บริษัท กรีนสปอต จํากัดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนมถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก

content_img_24052017185925.png
content_img_27022020072737.png
content_img_27022020072737.png

รางวัลต่างๆ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 HR กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น
ระดับประเทศ Safety กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รางวัลมาตรฐานโรงงานสีเขียว Safety กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรบริษัทที่มีผลการดำเนินกิจการดีเด่น
Best Practice ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยเทคนิค Lean ผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น
Thailand Energy Award
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ผลิต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น IB รัฐบาล
Zero Waste to landfill
achievement award Safety กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Thailand ICT Excellence Award ประเภท
โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการติดตั้งระบบ
สนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ขายและการตลาดและ IT สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ NECTEC